Erasmus

ERASMUS rekrutacja na rok 2017/18

Studiuj na uczelni zagranicznej lub wyjedź na praktyki!

Szczegółowe informacje:

www.erasmus.pk.edu.pl

Oferta dla Studentów Wydziału Mechanicznego PK

ERASMUS+

Dodatkowe informacje o programie: www.erasmus.org.pl

 

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018:

 • rejestracja elektroniczna w dniach od 15 lutego do 1 marca 2017r.
  • wyjazd na studia (wysłać wypełniony formularz) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • udział w praktykach (wysłać wypełnione podanie) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • składanie formularzy i podań w dniu 1 marca w godz. 8:30 - 10:00, pokój C213, WM Czyżyny.

Dr inż. Dominik Wyszyński, Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+ ds. studentów wyjeżdżających, pokój C213, WM Czyżyny,

 

Lista uczelni partnerskich które podpisały umowy bilateralne z WM PK znajduje się na stronie http://www.erasmus.pk.edu.pl 

(lista uczelni partnerskich które podpisały umowy z  WM  PK - lista  w pdf)

 

Zasady realizacji programu Erasmus na WM PK

Zasady realizacji programu Erasmus na WM PK

Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia częściowe w ramach Programu Erasmus są podane na stronie sekcji uczelnianej programu Erasmus www.erasmus.pk.edu.p

Dodatkowe uwagi/wyjaśnienia podano poniżej.

 


Rekrutacja

 1. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu rekrutacji (terminy egzaminów, wyniki) oraz wyjazdów (spotkania organizacyjne, ważne informacje)
  są przesyłane Studentom pocztą e-mail.

Zakwalifikowanie do udziału w programie Erasmus na wskazanej uczelni partnerskiej nie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w programie. Ostateczna decyzja jest podejmowana przez odpowiedniego Prodziekana, po dostarczeniu druku Learning Agreement oraz zaopiniowaniu proponowanego programu studiów (Druk UmowaWM) przez Opiekuna kierunku w porozumieniu z Opiekunem Kierunku.

W niektórych przypadkach, poza przedmiotami realizowanymi na uczelni partnerskiej wykazanymi w druku Learning Agrement (LA), może być konieczne odrobienie przez Studenta dodatkowych przedmiotów na WM w określonym terminie, po przyjeździe (na zasadach odrabiania braków punktowych).

Warunkiem przystąpienia do programu Erasmus, jest terminowe (do końca sesji egzaminacyjnej) zaliczenie semestru poprzedzającego wyjazd, a także zaliczenie poprzednich semestrów studiów.

Przystąpienie do programu Erasmus może nastąpić najwcześniej po II roku studiów I stopnia i po I semestrze studiów II stopnia.

Jeżeli przystąpienie do programu Erasmus odbywa się w semestrze dyplomowym to Student jest zobowiązany do realizacji pracy dyplomowej na WM PK.


Stypendium

 1. Studentowi przysługują stypendia naukowe i socjalne na czas pobytu za granicą, jeżeli wcześniej nabył do nich prawo.
 2. Oceny uzyskane przez Studenta w ramach programu Erasmus są uwzględniane przy kwalifikowaniu do stypendium naukowego w następnym semestrze.
 3. Niezaliczenie semestru za granicą skutkuje utratą możliwości ubiegania się o stypendium.

Formularze podpisywane przez Władze WM

Wszystkie formularze dostępne są na stronie  www.erasmus.pk.edu.pl za wyjątkiem formularza Umowa WM,

Umowa dotycząca akceptacji semestru realizowanego na uczelni partnerskiej w ramach programu ERASMUS („UmowaWM”).

W dokumencie należy wpisać przedmioty, które będą realizowane na uczelni partnerskiej. Student samodzielnie wybiera przedmioty korzystając z oferty zamieszczonej na stronie internetowej uczelni partnerskiej w oparciu o program studiów danego kierunku WM PK.

Opiekun kierunku opiniuje zaproponowany program studiów oraz, jeżeli zajdzie taka potrzeba, dodatkowo proponuje przedmioty, które Student musi zaliczyć na WM w celu zaliczenia semestru i uzyskania wszystkich efektów kształcenia. Ostateczna decyzja o zgodności proponowanego programu studiów za granicą jest podejmowana przez odpowiedniego  Prodziekana.  Oryginał  dokumentu  pozostaje  w  Dziekanacie,  a  kopia  u  Koordynatora Wydziałowego ds. programu Erasmus.

Jako opiekuna naukowego należy podać Koordynatora Wydziałowego ds. programu Erasmus. Średnia ocen jest wpisywana w Dziekanacie WM. Kompetencje językowe są potwierdzane przez SPNJO PK, w przypadku zdania egzaminu językowego w tej jednostce lub przez Koordynatora Wydziałowego ds. programu Erasmus, w przypadku potwierdzenia kompetencji stosownymi dokumentami. Sekcja Uczelniana Programu Erasmus składa Podanie do podpisu przez Prorektora.

Learning Agreement. 

W dokumencie należy wpisać przedmioty realizowane na uczelni partnerskiej, wymienione w druku UmowaWM. Departmental Coordinator to Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus,  a  Institutional  Coordinator  to  Kierownik  Sekcji  Uczelnianej  programu  Erasmus.

Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus zatwierdza Learning Agreement na podstawie dokumentu UmowaWM, zaakceptowanego przez odpowiedniego Prodziekana.

Student zobowiązany jest do wypełnienia pozostałych dokumentów, wymienionych na stronie  www.erasmus.pk.edu.pl.

Większość uczelni partnerskich wymaga złożenia dokumentów w terminie nawet do końca kwietnia (dla wyjazdu w semestrze zimowym). Nieprzestrzeganie terminu może być skutkować brakiem miejsc w akademiku lub odrzuceniem podania. Student samodzielnie sprawdza terminy składnia dokumentów oraz czas trwania semestru na uczelni partnerskiej.

Miesiące lipiec/sierpień/wrzesień są tradycyjnie okresem urlopowym. Należy starać się o podpisy z dostatecznie dużym wyprzedzeniem.


Zmiany w umowie Learning Agreement

Wszystkie proponowane zmiany w umowie LA muszą być zatwierdzone przez Koordynatora Wydziałowego ds. programu Erasmus na druku Changes to the Originally Proposed Study Programme (druk dostępny na stronie www.erasmus.pk.edu.pl). Wraz z tym dokumentem należy przysłać w formie papierowej nową wersję druku Umowa dotycząca akceptacji semestru realizowanego na uczelni zagranicznej w ramach programu ERASMUS (druk udostępniany przez Koordynatora ds. programu Erasmus), zaakceptowaną przez Opiekuna kierunku studiów.

WSZELKIE  ZMIANY  W  UMOWIE  LEARNING  AGREEMENT  MUSZĄ  BYĆ
UZGODNIONE Z KOORDYNATOREM WYDZIAŁOWYM DS. PROGRAMU ERASMUS W TERMINIE DO 3 TYGODNI
OD MOMENTU ROZPOCZĘCIA 
SEMESTRU NA UCZELNI PARTNERSKIEJ.

W przypadku nie wywiązania się Studenta z umowy LA (nie zaliczenia przynajmniej jednego przedmiotu na uczelni zagranicznej), Student musi uzupełnić brakującą liczbę punktów ECTS na WM. Przedmioty, które muszą być zaliczone w celu uzyskania brakujących punktów ECTS są proponowane przez Opiekuna kierunku i zatwierdzane przez odpowiedniego Prodziekana. Przekroczenie w programie Erasmus długu kredytowego o 18 lub więcej punktów spowoduje konieczność powtarzania semestru na zasadach ogólnych przewidzianych w Regulaminie Studiów Wyższych na PK.

Przedmioty, o których mowa w pkt. 3 realizowane są odpłatnie.

Jeżeli Student przystąpił do programu Erasmus na 5 semestrze studiów, to ewentualne niezliczone przedmioty w programie Erasmus (braki punktowe poniżej dopuszczalnego długu kredytowego) może uzupełniać na 7 semestrze studiów (dotyczy to także egzaminu z języka obcego). Powtarzanie przedmiotu niezliczonego w programie Erasmus odbywa się na WM PK i jest możliwe pod warunkiem istnienia danej specjalności w kolejnym roku.

Braki punktowe z programu Erasmus z 6 i 7 semestru studiów I stopnia oraz z 2 i 3 semestru studiów II stopnia wymagają powtarzania danego semestru studiów. Powtarzanie semestru odbywa się na WM PK i jest możliwe pod warunkiem istnienia danej specjalności w kolejnym roku

Jeżeli wybrane na Uczelni partnerskiej przedmioty nie są realizowane, Student powinien niezwłocznie przerwać program Erasmus i podjąć naukę na WM PK


Po powrocie

Student musi się wywiązać ze wszystkich wymogów w terminie do 15 kwietnia (w przypadku wyjazdu w semestrze zimowym)
lub do 9 września (w przypadku wyjazdu w semestrze letnim).

Oceny są wpisywane do indeksu przez Koordynatora Wydziałowego ds. programu Erasmus.

Należy zwrócić uwagę, aby dokument Transcript of Records wystawiany przez uczelnie zagraniczną zawierał oceny i punkty w systemie ECTS
lub przelicznik z ocen z systemu lokalnego na system ECTS.


Wykaz Opiekunów Kierunków

Automatyka i Robotyka

Dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

Energetyka

Prof. dr hab. inż. Jan Taler

Informatyka

Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar

Inżynieria Bezpieczeństwa

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup

Inżynieria Biomedyczna

Dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK

Inżynieria Materiałowa

Dr  inż. Rafał Bogucki

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Prof. dr hab. inż. Edward Lisowski

Mechanika i Budowa Maszyn

Prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis

Transport

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Andrzej Sowa

Inżynieria Produkcji

dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof. PK