Kariera

M5/100/181/28/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza

KONKURS
na objęcie z dniem 2.10.2017r.
stanowiska wykładowcy
w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej
w Katedrze Aparatury Przemysłowej
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114,ust.7) z późn. zm. i warunki § 90 Statutu Politechniki Krakowskiej oraz które:

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewnego,
 2. ukończyły studia co najmniej z wynikiem dobrym,
 3. posiadają predyspozycje i zainteresowanie pracą dydaktyczną,
 4. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 5. odbyły szkolenie pedagogiczne lub  uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia,
 6. posiadają umiejętność współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora PK,
 2. Życiorys,
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach należy składać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37 , 31-864 Kraków, pok. A618 w terminie do dnia 25.08.2017r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do dnia 31.08.2017 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 

M7/D/98/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza KONKURS

na stanowisko starszego wykładowcy

(objęcie stanowiska z dniem 01.10.2017 r.)

w Instytucie Informatyki Stosowanej w Katedrze Podstaw Informatyki i Cybernetyki na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz które:

 • posiadają co najmniej stopień doktora w dyscyplinie informatyka lub biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • mają co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i bezpieczeństwa sieci komputerowych oraz wirtualizacji systemów informatycznych i systemów operacyjnych
 • mają udokumentowaną znajomość języka obcego
 • mają predyspozycje do pracy dydaktycznej(np. potwierdzoną ocenami z ankiet studenckich)
 • mają doświadczenie w zakresie prowadzenia prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich
 • mają doświadczenie w zakresie praktycznego (przemysłowego) projektowania oraz eksploatacji sieci komputerowych
 • odbyły szkolenia pedagogiczne

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106, tel. 12 628-36-30 w godz. 8.00-15.00, w terminie do dnia 31 maja 2017 roku następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora
 • życiorys
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 • wykaz dorobku naukowego..
 • udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 • opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 2 czerwca 2017r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) do dnia 14.06.2017r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

M7/D/97/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza KONKURS

na objęcie z dniem 1 .10.2017 r. stanowiska starszego wykładowcy

w Instytucie Informatyki Stosowanej w Katedrze Systemów Informatycznych i Modelowania Komputerowego na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 7) z późn. zm.; ponadto spełniają warunki § 89 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2016 oraz:

 • posiadają co najmniej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, mechanika lub pokrewne
 • mają udokumentowane doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej
 • posiadają dobrą znajomość języka angielskiego oraz szkolenie pedagogiczne
 • posiadają doświadczenie w zakresie modelowania komputerowego przy wykorzystaniu systemów CAD/CAM/CAE,
 • posiadają wiedzę z zakresu symulacji numerycznych przy wykorzystaniu systemów MES i CFD,
 • posiadają dorobek naukowy w zakresie symulacji numerycznych MES i CFD (udział w konferencjach naukowych, publikacje, itp.),
 • posiadają doświadczenie w zakresie opracowywania wniosków i realizacji projektów naukowo-badawczych oraz umiejętność zarządzania projektami,
 • mają doświadczenie w zakresie prowadzenia prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106,tel. 12 628-36-30 w terminie do dnia 31 maja 2017 roku następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora
 • życiorys
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 • wykaz dorobku naukowego.
 • udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 • opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 2 czerwca 2017r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej

(31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) do dnia 14.06.2017r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Strona 1 z 4