wtorek, 22 01, 2019
A- A A+

Energetyka 

Opiekun kierunku: Prof. dr hab. inż. Jan Taler
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Politechnika Krakowska
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
tel.: (12) 628-36-53 lub 628-35-60
http://www.imiue.mech.pk.edu.pl/

Informacje ogólne


Informacje ogólne

Kierunek Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym. Zajęcia dla studentów prowadzone są na Wydziale Mechanicznym oraz na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Studia zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę z zakresu techniki cieplnej, maszyn i urządzeń energetycznych, elektroenergetyki i szeroko rozumianej tematyki energetycznej. Studenci zdobywają również ogólne wykształcenie typowe dla wydziałów mechanicznych politechnik. Studenci posiadają znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dziennik Ustaw 2014, Poz. 1278) absolwenci kierunku ENERGETYKA mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne. Ponadto studenci kierunku energetyka mogą w czasie studiów ubiegać się o świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Ustawą „Prawo Energetyczne” na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie grup:

Gr. 1 – Urządzenia elektryczne,

Gr. 2 – Urządzenia energetyki cieplnej,

Gr. 3 – Urządzenia instalacji i sieci gazowych.


Studia pierwszego stopnia

W ramach studiów I stopnia zapoznasz się z zagadnieniami wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach, jej przesyłania oraz dystrybucji. Duży nacisk położony jest na zdobycie umiejętności wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Poznasz zasady ochrony środowiska w energetyce. Zdobędziesz ogólną wiedzę inżynierską w zakresie budowy, użytkowania, badań i diagnostyki różnego typu silników spalinowych. Nabędziesz praktyczne umiejętności posługiwania się komercyjnymi pakietami komputerowymi (CAD, MES, CFD, OZC, CO). Zdobędziesz przygotowanie w dziedzinie elektrotechniki i elektroenergetyki. Jako Inżynier Energetyk będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych. Możesz zostać specjalistą w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych. Będąc studentem Wydziału Mechanicznego otrzymasz również wykształcenie typowe dla tego typu wydziałów. Umożliwia to znalezienie pracy w wielu innych gałęziach przemysłu. Absolwenci studiów I stopnia uzyskując tytuł inżyniera są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na wybranej specjalności.


Studia drugiego stopnia związane są z konkretną specjalnością prowadzoną na danym kierunku. Specjalności uruchamiane na II stopniu studiów to: energetyka odnawialna oraz systemy i urządzenia energetyczne.


Energetyka – specjalności:

  • Energetyka odnawialna

Po ukończeniu tej specjalności posiadał będziesz, wiedzę obejmującą między innymi takie zagadnienia jak: produkcja energii pochodzącej ze spalania i współspalania biomasy w kotłach ciepłowniczych i energetycznych, procesy toryfikacji i zgazowania biomasy. Znane Ci będą zagadnienia związane z obliczaniem i projektowaniem oraz doborem turbin i elektrowni wodnych, instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych. Potrafisz zaprojektować instalacje geotermalne. Jesteś przygotowany do obliczeń mikrosiłowni i potrafisz je zastosować jako rozproszone źródła energii. Posiadasz praktyczne umiejętności posługiwania się komercyjnymi pakietami komputerowymi: CAD, MES, CFD, OZC, CO przy projektowaniu i wykonawstwie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

  • Systemy i urządzenia energetyczne

W czasie studiów nabędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do obliczeń, projektowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych. Zdobędziesz przygotowanie do projektowania instalacji grzewczych w obiektach mieszkalnych i przemyśle. Wprowadzony zostaniesz w zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją sieci cieplnych oraz dystrybucją energii cieplnej i elektrycznej. Specjalność ta zapewnia także przygotowanie w dziedzinie elektrotechniki i elektroenergetyki. Będąc Absolwentem znajdziesz zatrudnienie w elektrowniach, elektrociepłowniach, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, firmach związanych z ogrzewnictwem i wentylacją, biurach projektowych, jednostkach badawczych i naukowych oraz w wielu innych.

  • Energetyka odnawialna II stopień

Przyszłość energetyki, w świetle zmian wprowadzanych w krajach Unii Europejskiej oraz zgodnie z tendencjami zmian wprowadzanych w energetyce światowej, związana będzie z odnawialnymi źródłami energii. Procesy zmian przyspieszają nie tylko względy ekologiczne, ale również wzrost cen paliw podstawowych proporcjonalnie do wyczerpywania się ich zasobów naturalnych i coraz większych nakładów finansowych na ich wydobycie. W Polsce również rośnie udział energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Za tymi zmianami powinny nadążać zmiany w kształceniu inżynierów na kierunku ENERGETYKA, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia specjalistów ze znajomością odnawialnych źródeł energii. Jako Absolwent specjalności Energetyka odnawialna będziesz przygotowany z zakresu wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach, produkcji energii pochodzącej ze spalania i współspalania biomasy w kotłach ciepłowniczych i energetycznych. Posiadał będziesz umiejętności obliczania i projektowania oraz doboru turbin i elektrowni wodnych, instalacji solarnych - kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych. Potrafisz zaprojektować instalacje geotermalne. Masz przygotowanie do obliczeń mikrosiłowni i ich zastosowań jako rozproszonych źródeł energii. Posiadasz praktyczne umiejętności wykorzystania programów MES i CFD w obliczeniach i projektowaniu zaawansowanych systemów energetycznych, bazujących również na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Posiadasz bogatą wiedzę z zakresu przemian energetycznych, w tym z termodynamiki, wymiany ciepła i mechaniki płynów oraz procesów spalania i zgazowania paliw. Dysponujesz znajomością metod numerycznych i symulacji komputerowej w zastosowaniu do obliczeń przepływowo-cieplnych i wytrzymałościowych instalacji energetycznych.

  • Systemy i urządzenia energetyczne

Kształcenie studentów w zakresie energetyki ma w Politechnice Krakowskiej bardzo długą tradycję. Specjalność Maszyny i Urządzenia Energetyczne była uruchomiona na Wydziale Mechanicznym już w 1987r. Wykłady, ćwiczenia, laboratoria i projekty prowadzone są obecnie przez młodą kadrę dydaktyczną, mającą bardzo dobry kontakt ze studentami. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych – chociaż stara, dobra tablica też jest potrzebna. Specjalność Systemy i urządzenia energetyczne pozwala na pogłębienie wiedzy zdobytej w trakcie studiów I stopnia - wiedzy z zakresu nauk podstawowych, obliczeń i projektowania maszyn i urządzeń energetycznych, modelowania komputerowego procesów energetycznych oraz zarządzania rynkami energii. Studia II stopnia to gruntowne wykształcenie w zakresie techniki cieplnej związanej z ogrzewnictwem i wentylacją. W czasie studiów nabędziesz praktyczne umiejętności posługiwania się komercyjnymi pakietami obliczeniowymi (CAD, MES, CFD, OZC, CO). Istnieje możliwość samodzielnego tworzenia oprogramowania. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w służbach energetycznych i inwestycyjnych przedsiębiorstw wytwarzających, dystrybuujących i wykorzystujących media energetyczne. Ukończenie tej specjalności to również możliwość zatrudnienia w organach administracji państwowej i samorządów terytorialnych związanych z sektorem energetycznym.


Praktyki i staże

W czasie studiów organizowane są liczne wyjazdy do przedsiębiorstw związanych z energetyką (coroczna wycieczka „Euro-trip” oraz krajowe elektrownie i elektrociepłownie), jak również szkolenia z zakresu techniki grzewczej, m.in. w następujących firmach:

  • Elektrociepłownia „KRAKÓW” S.A.
  • HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp z o.o., Wieliczka
  • NTTG Nowoczesne Technologie w Technice Grzewczej
  • Raciborska Fabryka Kotłów RaFaKo

 Opinie absolwentów

Studia dały mi wszechstronne przygotowanie do pracy w energetyce poprzez szeroki zakres programu nauczania w dziedzinie budowy i eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych. Zaangażowanie i bardzo dobra współpraca z kadrą naukowo dydaktyczną owocowała mobilizacją do przyswajania wiedzy i poznawania nowych technologii i rozwiązań stosowanych w energetyce.

Józef Kozioł
kierownik wydziału przygotowania i realizacji produkcji
Elektrownia Skawina S.A.

W kwietniu 1991r rozpocząłem pracę w Elektrociepłowni „Kraków” S.A. na stanowisku ślusarz-spawacz. Następnie od roku 1994 do 2001 moja praca zawodowa związana była z obsługą urządzeń energetycznych, pracując jako pracownik fizyczny na stanowiskach eksploatacyjnych. Brak stosownego wykształcenia nie pozwalał mi jednak na „rozwinięcie skrzydeł”, ukazując braki w zakresie fachowej wiedzy z zakresu energetyki. W roku 2000 postanowiłem więc podjąć studia zawodowe inżynierskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność „Systemy i urządzenia energetyki cieplnej”, które ukończyłem z wyróżnieniem 18 marca 2005r uzyskując tytuł inżyniera. Studia te bardzo dobrze przygotowały mnie do podjęcia dalszych wyzwań i rozpoczęcia studiów magisterskich uzupełniających na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i specjalności „Systemy jakości w inżynierii produkcji”, które ukończyłem 28 czerwca 2007r uzyskując tytuł magistra inżyniera. Studiując na „Energetyce” pozyskałem fachową wiedzę z zakresu technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, która w znacznym stopniu pomogła mi w realizacji ambicji zawodowych, dając nowe spojrzenie na problematykę produkcji energii i pozwalając awansować na stanowiska dozorowe w Wydziale Przygotowania i Realizacji Prac Remontowych. W marcu 2006r – inspektor nadzoru ds. turbin, maszynowni i sprężarek, a od września 2006r - specjalista ds. turbin, maszynowni i sprężarek – koordynator, stając na czele 10-cio osobowego Zespołu ds. planowania, nie bez znaczenia był też związany z tym awans finansowy. Dziś jestem bardzo zadowolony, że wybrałem właśnie ten wydział i tą specjalność, która pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Jana Talera dała mi dużo satysfakcji i pozwoliła poznać grono wysoko wyspecjalizowanych fachowców, gotowych przyjść z pomocą w każdej chwili i rozwiązać każdy nurtujący nas problem, za co szczerze im dziękuję. Namawiam wszystkich, którzy już pracują lub chcą związać się z energetyką do podjęcia studiów w tym kierunku, co pozwoli wam poznać wspaniałe grono Wykładowców i pozyskać znaczny zasób fachowej wiedzy w tej dziedzinie. Wiedza ta na pewno pomoże w uzyskaniu satysfakcjonującej pracy oraz przyniesie pewność siebie i zadowolenie, jednym słowem warto tu studiować.
Grzegorz Sroka
absolwent 2005 roku kierunku systemy i urządzenia energetyki cieplnej,
Elektrociepłownia „Kraków” S.A.

Kierunek Energetyczny (wtedy mało popularny) okazał się strzałem w dziesiątkę. Z pracą nie było problemów i nadal tak jest, ze względu na brak na rynku inżynierów energetyków. Kadra naukowa  o bardzo wysokich kwalifikacjach potrafiła przekazać wiedzę i zadbać o bardzo miłą i ciepłą atmosferę, co skutkowało tym, że studia na tym kierunku okazały się bardzo przyjemnym i pożytecznym etapem w życiu. Współpraca moja z Wydziałem trwa do dzisiaj.
Tomasz Gabryś
Z-ca kier. Wydziału Kotłowego , Odżużlania,
Odpopielania i Odsiarczania Spalin, Kierownik składowiska żużla i popiołu
Elektrownia Skawina S.A.

Program studiów zawierający m.in. zagadnienia związane z termodynamiką, mechaniką płynów oraz z procesami zachodzącymi podczas spalania i ogrzewania dał mi solidne podstawy teoretyczne, które bardzo pomagają mi w pracy. Kadra naukowa swoją wiedzę przekazuje w sposób bardzo prosty i przystępny, podając przykłady z życia codziennego. W każdej chwili, kiedy potrzebna jest mi pomoc specjalistów, mogę liczyć na pomoc kadry naukowej Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych PK. Pozwala mi to być na bieżąco z nowymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w energetyce - za co jestem bardzo wdzięczny.
Janusz Kalandyk
kierownik punktu handlowo-usługowego, koordynator serwisu technicznego, doradca ds. technicznych oraz szkoleniowiec osób zajmujących się serwisem technicznym urządzeń grzewczych oraz urządzeń przetwarzających energię odnawialną
Merloni TermoSanitari Polska

Kierunek Energetyczny w roku 1989 ledwie raczkował – było nas czterech na specjalności. Niszowa jak się wydawała specjalność dawała duże szanse na zatrudnienie zwłaszcza, że w pobliżu mojego miejsca zamieszkania jest Fabryka Kotłów. Do tej pory pracuję w wyuczonym zawodzie, na brak zleceń nie mogę narzekać. Atmosferę na uczelni wspominam bardzo mile, dużo dobrego powiedzieć należy o kwalifikacjach kadry naukowej. Studiując na Politechnice Krakowskiej zdobyłem pewien zasób wiedzy, która okazała się bardzo pożyteczna w mojej pracy zawodowej. Najlepszym dowodem wpływu uczelni na moje życie zawodowe jest fakt, że do tej pory współpracuję z Politechniką. Bez cienia wątpliwości mogę polecić młodym ludziom studia na tej uczelni.
Andrzej Kowal
Fabryka Kotłów SEFAKO, własna działalność: projekty w energetyce przemysłowej