poniedziałek, 10 12, 2018
A- A A+

Automatyka i Robotyka

Opiekun kierunku:  dr hab. inż. Jerzy Zając, profesor PK
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Al. Jana Pawła II 37,  31-864 Kraków
http://m6.mech.pk.edu.pl/air

Informacje ogólne


Studia pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki oraz algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:

 • użytkowania sprzętu komputerowego oraz profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, a także opracowywania własnych aplikacji programowych oraz programowania sterowników PLC i CNC,
 • wykorzystania sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji oraz projektowaniu układów automatyki,
 • użytkowania systemów sterowania oraz systemów wspomagania decyzji,
 • projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach,
 • podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • przemyśle budowy maszyn, chemicznym, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym,
 • elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich
  przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących automatyzację procesów technologicznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Studia drugiego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:

 • rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle,
 • wykorzystywania w praktyce przemysłowej technik decyzyjnych oraz wiedzy systemowej,
 • prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych,
 • kierowania zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych,
 • ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podejmowania wyzwań badawczych,
 • kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • przemyśle budowy maszyn, chemicznym, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym,
 • elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich
  przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych,
 • jednostkach wykorzystujących automatyzację procesów i systemów oraz zajmujących się doradztwem w tym zakresie,
 • instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Specjalności:

 • Automatyzacja Systemów Wytwarzania

Specjalność przygotowuje do rozwiązywania problemów automatyzacji zarówno lokalnych stanowisk wytwarzania, jak i kompleksowych systemów wytwórczych (w szczególności w przemyśle elektromaszynowym). Nabyta wiedza daje podstawy do podjęcia współpracy z zespołami specjalistów mechaników, informatyków, elektroników i automatyków. Wiedza z zakresu systemów komputerowego wspomagania CAx, umiejętność programowania sterowników, mających zastosowanie w zautomatyzowanych systemach obróbkowych, w przemyśle spożywczym, papierniczym, w energetyce itd. oraz umiejętność korzystania z zaawansowanych programów komputerowych, wspomagających projektowanie procesów i systemów wytwarzania, to cechy nowoczesnego inżyniera mechanika, który w przemyśle podejmuje zadania związane z automatyzacją procesów wytwarzania.

Kierownik specjalności: Dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK

 • Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

Specjalność ta jest ukierunkowana jest na nowoczesne zastosowania technik informatycznych w systemach produkcyjnych. Absolwent otrzymuje szeroką wiedzę o charakterze narzędziowym z zakresu technologii informatycznych stosowanych w systemach produkcyjnych, takich jak: sieci komputerowe i technologie internetowe, programowanie układów sterowania, projektowanie systemów ekspertowych, zaawansowane techniki CAD/CAM, systemy i zastosowania inżynierskie MES, komputerowe systemy zarządzania i sterowania produkcją, komputerowa analiza obrazu oraz metody komputerowe dla inżynierów. W swojej specyfice specjalność nie koncentruje się na jednorodnej tematyce inżynierskiej, a przedstawia szeroką gamę problemów zorientowanych na zastosowania technologii informatycznych w procesie rozwoju wyrobu, w tym zwłaszcza: kreowaniu konstrukcji, realnym i wirtualnym wytwarzaniu, inteligentnym sterowaniu i zarządzaniu produkcją. Specjalność Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych jest z założenia nastawiona na kandydatów zainteresowanych zdobyciem wiedzy o szerokim zakresie, zapewniającym dużą elastyczność na współczesnym, konkurencyjnym rynku pracy. Dzięki programowi uwzględniającemu trendy rozwojowe najnowszych technologii, oferuje solidne podstawy zarówno w procesie poszukiwania satysfakcjonującego miejsca pracy, jak również dalszego kształcenia, niezbędnego w dynamicznie rozwijającym się współczesnym świecie.

Kierownik specjalności: Dr hab. inż. Jerzy Zając, Prof. PK

 • Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

Kształcenie na specjalności Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń obejmuje zagadnienia: budowy i diagnostyki maszyn oraz modelowania z zastosowaniem technik komputerowych. Zarówno treści, jak i zakres przedmiotów uwzględniają fakt, że istotnym elementem nowoczesnego wykształcenia jest obecnie możliwość profesjonalnego korzystania ze współczesnych narzędzi komputerowego zapisu konstrukcji, analizy i syntezy ruchu oraz multimedialnych systemów przekazu informacji. Szczególnie projektowanie maszyn oraz układów sterowania i automatyzacji, jak również obsługa badań i diagnozowania maszyn są obecnie zdominowane przez technikę cyfrową. Stąd na specjalności Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń szczególną wagę przywiązuje się do stosowania nowoczesnych programów i systemów CAD w procesie edukacji, mając na uwadze zastosowanie zdobytych umiejętności w przyszłej pracy zawodowej. Specjalność dając wysokie wykształcenie inżynierskie, stanowi dobre przygotowanie w zakresie technik komputerowych w aspekcie potrzeb przemysłu takich jak: projektowanie, badania i diagnozowanie, utrzymanie ruchu i serwisowanie zautomatyzowanych układów napędu i sterowania w systemach produkcyjnych, maszynach budowlanych, drogowych jak i urządzeniach transportowych.

Kierownik specjalności: Dr hab. inż. Andrzej Sobczyk, Prof. PK

Absolwent tej specjalności

 • Mechatronika

 posiada wykształcenie w zakresie modelowania, konstruowania i obsługiwania współczesnych urządzeń mechatronicznych o wysokim stopniu integracji układów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i informatycznych. Posiada wiedzę z przedmiotów ogólnych z zakresu mechaniki, automatyki, elektroniki i informatyki oraz specjalnościowych, w tym znajomość konstrukcji czujników, układów wykonawczych (aktuatorów), sterowników i sieci informatycznych. Potrafi opracowywać algorytmy i programy sterowania układami wykonawczymi urządzeń mechanicznych. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę o konstrukcji sieci informatycznych (CAN, magistrale optyczne, sieci bezprzewodowe), algorytmach przesyłu danych. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie diagnostyki i obsługiwania układów mechatronicznych, szczególnie pojazdów samochodowych i szynowych, maszyn roboczych i robotów przemysłowych. Zdobyta wiedza pozwala na dalszą specjalizację w dziedzinie mechaniki, elektroniki, informatyki i w zakresie eksploatacji urządzeń mechatronicznych, w zależności od specyfiki podejmowanej pracy zawodowej. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach projektujących i produkujących pojazdy samochodowe, maszyny robocze, automatykę przemysłową, aparaturę diagnostyczną, oraz w sferze marketingu i eksploatacji tych urządzeń, np. jako doradcy serwisowi, jak również w szkolnictwie i instytutach naukowo badawczych.

Kierownik specjalności: Dr hab. inż. Józef Tutaj


Praktyki i staże

W czasie studiów realizowane są praktyki programowe. W większości przypadków, praktyki mają charakter indywidualny, w wybranej przez studenta firmie. Inną formą praktyk, są obozy naukowe. W ramach takich obozów, odwiedzane są firmy o ciekawym i nowoczesnym profilu produkcji, rozmieszczone w całej Europie. Realizując praktykę w wybranej firmie, student zdobywa praktyczne umiejętności i doświadczenie oraz pomaga rozwiązywać problemy, wykorzystując nabytą w czasie studiów wiedzę. Dodatkową zaletą takich praktyk jest możliwość poznania przez pracodawcę potencjalnego przyszłego pracownika i vice versa. Dlatego, jak pokazuje doświadczenie, studenci chętnie realizują w wybranych przez siebie zakładach praktyki programowe, jak również, z własnej inicjatywy, praktyki ponadprogramowe.


Opinie absolwentów

Aktualnie zajmuje się automatyzacją sterowania i pomiarów hamowni podwoziowych i silnikowych. Wiedza z zakresu studiów AiR jest solidnym fundamentem, na którym można bazować w praktycznym rozwoju swojej kariery zawodowej. Studia na Wydziale Mechanicznym ukierunkowały mnie branżowo w zagadnieniach, w których działam już 3-ci rok - PLC, SCADA, AKPiA. Jeżeli ktoś lubi wyzwania z któregokolwiek zakresu wielobranżowej dziedziny jaką jest automatyka - od razu serdecznie polecam studia na WM PK.
mgr inż. Piotr Zaorski– absolwent AiR 2015 r.
FEV Polska Sp. z o.o., Kraków

Pomimo nazwy stanowiska, na jakim pracuję zagadnienia, którymi się zajmuję obejmują bardzo szeroki zakres nauk technicznych a w szczególności zagadnienia automatyki i elektroniki. W pracy przede wszystkim przydaje mi się wiedza zdobyta w ramach zajęć z przedmiotów (kolejność nie jest znacząca): Podstawy automatyki, Teoria sterowania, Elektrotechnika, Elektronika, Elektromaszynowe układy automatyki, Elementy układów sterowania, Systemy numeryczne, Napędy elektryczne. Mogę powiedzieć ze około 60% wiedzy ze studiów przydaje się moim życiu zawodowym.
mgr inż. Krzysztof Para – absolwent AiR 2006 r.
specjalista elektronik Can - Pack GL, Dębica

Obecnie pracuję na stanowisku Konstruktora w firmie Wamech, zajmuje się projektowaniem rozwiązań dla logistyki wewnętrznej. Głównym narzędziem mojej pracy jest program Solid Edge; wykorzystuje zwłaszcza moduły do tworzenia części, zespołów, gięcia blach, szkiców, oraz moduł analizy wytrzymałościowej (Nastran). Do korzystania z tego programu wykorzystuję wiedzę zdobytą na studiach zwłaszcza na zajęciach dotyczących modelowania 3D. Istotna również jest wiedza zdobyta z materiałoznawstwa oraz technologii wytwarzania i procesów produkcyjnych. Jako kierownik procesu odpowiedzialny jestem również za jakość wytwarzanych wyrobów - przydaje się wiedza na temat metrologii. Jestem zadowolony ze skończonego kierunku.
mgr inż. Antoni Gruza – absolwent AiR 2005 r.
konstruktor Wamech, Kraków

Nie jest przypadkiem, że w firmie ASTOR pracuje dziewięciu absolwentów Automatyki i Robotyki.
W czasie studiów mieli oni okazję zapoznać się między innymi z produktami i technologiami, których dostarczaniem na polski rynek zajmuje się nasza firma. Produkty te (sterowniki PLC GE Fanuc, oprogramowanie Wonderware, roboty przemysłowe Fanuc Robotics czy radiomodemy Satel), których uczą się studenci Automatyki i Robotyki, są także bardzo powszechne w polskim i światowym przemyśle, co daje gwarancję, że wiedza zdobyta w czasie zajęć będzie bardzo aktualna i łatwa do zastosowania w praktyce.
Mgr inż. Mateusz Pierzchała – absolwent AiR 1999 r.
Dyrektor Działu IT, Redaktor naczelny Biuletynu Automatyki Astor Sp. z o.o.

Profesjonalna kadra i doskonałe zaplecze techniczne naprawdę dobrze przygotowujące do zawodowych wyzwań dzisiejszych czasów.
Mgr inż. Robert Klecha – absolwent AiR 1993 r.
E&C Laboratory Manager Delphi, Technical Center Kraków